Stredná odborná škola stavebná v Žiline pozýva na Deň otvorených dverí

Daj LIKE svojej budúcnosti! Stredná odborná škola stavebná v Žiline otvára v školskomroku 2017/2018 atraktívne študijné odbory:

 

TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV

 

Prečo ísť študovať tento odbor?
• ako jediný študijný odbor na Slovensku sa zaoberá najrozšírenejšími formami energie využívanými v domácnostiach, malých a stredných podnikoch

Oboznámiš sa s modernými technológiami:
• výroby tepla (slnečné kolektory, fotovoltaické články), kombinovanej výroby tepla
a elektrickej energie na báze zemného plynu
• obnoviteľných zdrojov energie a klimatizačnou technikou
• získaš elektrotechnickú spôsobilosť

Naučíš sa:
• vykonávať montáž, servis a údržbu kotlov na zemný plyn a iné palivá,
plynových, tepelných čerpadiel a iných zdrojov tepla,
• obsluhovať energetické zariadenia budov,
• vykonávať servis, diagnostikovanie a odstraňovanie chýb na energetických
zariadeniach budov a ich príslušenstve

 

 

Ako sa uplatníš po skončení štúdia?
• ako revízny a  servisný technik
• ako elektromontér kotlov a zariadení ústredného vykurovania
• ako majster stavebnej výroby technických zariadení budov,
• môžeš poskytovať energetické služby a poradenstvo,
• môžeš vykonávať energetický audit budov,
• môžeš mať vlastnú podnikateľskú činnosť
• môžeš mať nadpriemerné zárobky

 

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK – BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 

Prečo ísť študovať tento odbor?
• široké uplatnenie v praxi, dobré zárobky, certifikát technika BOZP, štúdium na VŠ
Oboznámiš sa s:
• tvorbou a racionalizáciou technických zariadení a systémov
• organizáciou výroby a práce na stavbách
• vytváraním záväzných technologických predpisov

Naučíš sa:
• zásady BOZP, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia
• orientovať v oblasti zabezpečovacích systémov ochrany majetku
• zabezpečiť a vypracovať plány BOZP
• analyzovať riziká a navrhovať vhodné opatrenia

Ako sa uplatníš po skončení štúdia?
• ako bezpečnostný technik so zameraním na BOZP v stavebníctve, v strojárstve
• ako koordinátor bezpečnosti
-  na stavbách
-  v podnikových útvaroch BOZP
-  v štátnej správe
-  v službách poradenských firiem
-  na úradoch inšpektorátu práce

 

Štvorročné študijné odbory (ISCED 3A)

absolvent získa maturitné vysvedčenie

bezpečnostný technik – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (3965 M)

absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list

technik energetických zariadení budov (3693 K)

mechanik  stavebnoinštalačných  zariadení (3658 K)

operátor stavebnej výroby (3656 K)

mechanik hasičskej techniky (2447 K)

Žiaci sú prijímaní na základe prijímacieho konania.

Trojročné učebné odbory (ISCED 3C)

absolvent získa výučný list

murár – obkladač (3661 H)

tesár – železobetonár (3663 H)

inštalatér (3678 H)

klampiar – stavebná výroba (2435 H 02)

Žiaci sú prijímaní bez prijímacích skúšok.

V učebných odboroch murár, tesár a klampiar ponúkame
systém duálneho vzdelávania.

Dvojročný učebný odbor (ISCED 2C)

absolvent získa výučný list

stavebná výroba (3686 F)

Žiaci, ktorí nemajú ukončený 9. ročník ZŠ, si ho môžu na našej škole dokončiť.

Nadstavbové dvojročné štúdium – denné a externé (ISCED 3A)

absolvent získa maturitné vysvedčenie

stavebníctvo (3659 L)

 

Milí deviataci!

pripravili sme pre Vás

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ a možnosť absolvovať skúšobné prijímacie konanie zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky

 

24. február 2017 (piatok)
27. február 2017 (pondelok)

Tešíme na stretnutie s Vami v čase od 07.00 do 15.00 hod.

Buďte lepší ako ostatní!

Hodnotiť článok: 
No votes yet